Hospodar: Czech Language Newspaper in Texas

Czech written newspaper Hospodar was founded in 1890 in Omaha, NE by Jan Rosicky for newly arrived immigrants from Europe. For more than 115 years Hospodar adjusted content of articles to reader's interests. Hospodar is informative and instructive newspaper. One can find historical articles from the past and present history of this world.

Sunday, January 17, 2010

Česky psané noviny Hospodář byly založeny v roce 1890 v Omaze ve státě Nebraska Janem Rosickým pro nově přijeté vystěhovalce z Evropy. Mnozí z nich chtěli farmařit v Americe, ale farmářské podmínky byly velmi rozdílné ve srovnání s evropskou technikou. .Z tohoto důvodu nově příchozí potřebovali radu o novém prostředí a také i informace o půdě, podmínkách, podnebí a zemědělských strojích. Hospodář doporučoval prověřené osevy a pracovní postupy pro různé oblasti Ameriky, velkoprodejce těžkých zemědělských strojů, prodej a aukce zemědělských zvířat, hnojiva a semen. Jan Rosický založil Hospodáře a několik dalších česky psaných novin. Po smrti otcově v roce 1909, dcera Růžena Rosická převzala vedení tiskárny a redakci Hospodáře. Později Automatic Printing Company vlastněná Piskačovou rodinou převzala vedení Hospodáře.
V roce 1961 Mr. Joe F. Holásek z Westu, Texas vykoupil vydavatelská práva na Hospodáře a spojil Čechoslováka a Hospodáře v jedny noviny. V této době pan Jerome Kopecký pracoval v tiskárně, později se stal redaktorem Hospodáře. The West News Publishing Company byla prodána v roce 1974 panu Linnovi Pescaiovi. Když byl Hospodář vydáván ve Westu, většina technické a redaktorské práce pokračovala pod vedením pana Jeroma Kopeckého, který pracoval s Hospodářem. Během období studené války komunistický režim Če skoslovenska dovolil rozesílání Hospodáře do státu. Jsme přesvědčeni, že Hospodář byl jen jedním anebo jedním z mála novin ze západu, kterým byl dovoleno doručování. Obyčejně dvě až tři čísla ročně byla zabavena, pokud v nich bylo zmínka o demokracii, Tomáši G. Masarykovi anebo jiném zakázaném námětu.
V roce 1974 Jan Vaculík přišel pomoci pan Kopeckému a pak v redakci pracovali po více než 15 let do května roku 1989. Na jaře roku 1989 byla existence Hospodáře ohrožena, avšak vydavatelská práva byla vy koupena Janem Vaculíkem a jeho rodinou a Hospodář byl tak zachráněn pro další generace. Doufal, že může spolehnout na pomoc, podporu a porozumění čtenářů. Přesto počet čtenářů se zmenšuje každým rokem a nově příchozí nenahrazují dostatečně ztráty.
V tomto bodě je důležité vyjádřit poděkování všem těm, ktečí nám pomáhají udržovat existenci Hos podáře. Pozorujeme snižování počtu lidí, kteří čtou a píší česky a počet dobrých čtenářů se zmenšuje. Doufáme, že obnovení zájmu o české dědictví v Texasu a v ostatních oblastech nám pomůže v naší práci. Během více než 120 let existence Hospodář přizpůsoboval obsah článků podle zájmu čtenářů. Jak bylo řečeno výše, na počátku byl Hospodář novinami informací a rad pro nové přistěhovalce, později Jan Rosický informoval čtenáře o bratrských a vzájemně pojišťovacích spolcích, kulturních a společenských festivalech a událostech. Hospodář pokračuje v této tradici do dneška a uveřejňuje články podobného obsahu a zájmu. Čtenář v něm najde historické články o minulosti i přítomnosti, paměti, vzpomínky na mládí, duchovní a náboženské rozpravy, krátké nebo delší popisy různých festivalů z České republiky.
Čtenáři pozorují, že se stává Hospodář velmi vzdělavatelským a poučným časopisem v češtině pro dnešního čtenáře. Spojuje české čtenáře po celém světě, kde se krajané usadili, stejně jako čtenáře z České republiky a rovněž pomáhají jiným čtenářům zdokonalit si češtinu ve čtení a psaní. Mnozí potomci českých a moravských při stěhovalců z 19. a 20. století mají uschována stará čísla Hospodáře anebo si pamatují, že jejich rodiče anebo stařečci odebírali Hospodáře. Archívy Hospodáře jsou v Lincoln, Ne.; v Minneapolis, Mn., v Normě, Okla. na universitách a soukromém archivu Dra. Zdenka Hrubana v Chicagu,Il.
Půl nákladu Hospodáře je rozesílán do České republiky a Slovenska, zbytek je posílán po Severní a Jižní Americe, včetně Ameriky, Kanady, Mexica, Bolívie, Argentiny, části Evropy, do Austrálie a do kteréhokoliv místa, kde je možno noviny doručit. Někteří lidé, kteří nemohou číst plynule česky, mohou zaplatit předplatné pro čtenáře, který může číst. Musíme najít nové předplatitele a podporovatele, abychom mohli pokračovat v poskytování zpráv v češtině jako jedny z mála česky psaných novin v Severní Americe a pouze jednoho ze dvou novin v Texasu.
Pro podrobné informace pište na adresu Hospodář, P. O. Box 301, West, TX. 76691, USA,telefonní číslo je 254-826-3838, email: jan_vaculíkAThotmail.com. Za Vaši laskavost děkujeme.

Labels:

Americký Hospodář vychází už 120 let

Česky psané noviny Hospodář byly založeny Janem Rosickým v roce 1890 v Omaze ve státě Nebraska pro vystěhovalce z Evropy a vycházejí dodnes. Přestože název zůstává stejný, dávno se v něm nedočtete jen o půdě, farmaření a těžkých zemědělských strojích. Dozvíte se o kulturních akcích, přečtete si historické a náboženské články a mnoho dalšího, jak informuje jeho redaktor Jan Vaculík.

http://krajane.radio.cz/mainpage.view

Labels:

Sunday, October 08, 2006

Czech written newspaper Hospodar was founded in 1890 in Omaha, NE by Jan Rosicky for newly arrived immigrants from Europe. For more than 115 years Hospodar adjusted content of articles to reader's interests. Hospodar is informative and instructive newspaper. One can find historical articles from the past and present history of this world, different nations, memoirs, youthful recollections from the old and new country, spiritual and religious discussions, philosophical meditations, short and long description from various festivals from the old and new country.
Czech written newspaper Hospodar was founded in 1890 in Omaha, Nebraska by Jan Rosicky for newly arrived immigrants from Europe. Many of them wanted to farm in American but farming conditions were very different in comparison with European techniques. Therefore, newcomers needed new instruction for new environment, soil conditions, climate, agricultural machinery and the way to do things in American. Hospodar recommended proven seed and working procedure for different regions of American, provided dealerships of heavy agricultural machines, livestock sales and auctions, fertilizer and seed salesman.

Jan Rosicky founded Hospodar and several other Czech printed newspapers. He died in 1909. After her father's death Ruzena took management of printing and editorship of Hospodar and publishing house in Omaha, Nebraska and fooled her father's traditions. Later "Automatic Printing Company" of the Piskac family took over management and this company is still working under the same name.

Mr. Joe F. Holasek bought the publishing rights of Hospodar and he united Cechoslovak and Hospodar. At this time Mr. Jerome Kopecky worked in the publishing company. Later, he became Editor in Chief of Hospodar. The West News Publishing Company was sold in 1974 to Mr. L. Pescaia.

When Hospodar was published in West the most of the technical and editor's work was carried by Jerome Kopecky who kept working with Hospodar joyfully and sacrificially, he had to work with many assistants who were not the best help he could afford. In 1974 Jan Vaculik came to help him and they worked together for more than 15 years until May 1989. This cooperation was full of harmony and mutual understanding.

At this junction it is important to express thanks to all those who are helping us to keep Hospodar in existence. We witness a decrease in the numbers of people reading and wiring Czech and number of new immigrants is dwindling. We hope that the renewal of interest in Czech heritage in Texas and in other regions will help us in our work.

During more than one hundred years of existence Hospodar adjusted content of articles to reader's interests. As it was mention about Hospodar at the beginning was informative and instructive newspaper for new immigrants, later Rosicky informed about mutual help and insurance agencies, cultural, social and festival events. Hospodar today contains articles of similar nature and interests.

One can find historical articles from the past and present history of this world, different nations, memoirs, youthful recollections from the old and new country, spiritual and religious discussions, philosophical meditations, short and long description from various festivals form the old and new country. Thus, one can see Hospodar to be very educational and entertaining newspaper for today's readers in the Czech language. It relates new from around the world where Czech people settled, including liberate Czech Republic and also to those readers who would like to improve their reading and writing skills in Czech.


In the spring of 1989 Hospodar's existence was threatened however, the publishing rights were bought by Jan Vaculik and his family and he saved Hospodar for future generations. He hoped that he can count on help and support and understanding of readers. Nevertheless, the number of readers is decreasing with every year and newcomers do not sufficiently substitute losses.

About half of editions is sent to the Czech Republic and Slovakia, the other half is sent throughout northern and southern part of American continent, to Asia and to any destination where post delivery is available. Some interested people who can not read Czech may subscribe for someone who can read Czech. Hospodar has to find new subscribers and supporters to continue in a very difficult task to inform people.